I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szkoła działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według planu (tygodniowego rozkładu zajęć) w oparciu o wytyczne GIS, MZ, MEN.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani podać swój aktualny numer telefonu lub nr telefonu innych upoważnionych osób w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie doprowadzający i odprowadzający dzieci ze szkoły zostają przed budynkiem szkoły( z wyjątkiem rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej).
 4. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie osób trzecich. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wejść do budynku szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (12/2757046) lub przez e-dziennik. Przebywając w przestrzeni wspólnej przestrzegają zasad:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.

III. WYPOSAŻENIE UCZNIA może znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

 1. Uczniowie nie przynoszą z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.: zabawek, skakanek itp.
 2. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, żywnością, przyborami szkolnymi itp.
 3. Dzieci w sali będą korzystać tylko z zabawek, pomocy dydaktycznych i przedmiotów, które można zdezynfekować.
 4. Każdy uczeń posiada własną maseczkę.

IV. PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, zakładają maseczkę i tak poruszają się w przestrzeni wspólnej np.: korytarze, łazienki, szatnie, przy wejściu do świetlicy, w pomieszczeniach administracji.
 2. Uczeń po wejściu do sali lekcyjnej siadając przy stoliku może zdjąć maseczkę. Podczas lekcji w sytuacjach bliskiego kontaktu uczeń – nauczyciel, uczeń ponownie zakłada maseczkę.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, stosowanie środków do dezynfekcji szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z boiska, po skorzystaniu z toalety itp.
 4. Poszczególne oddziały zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.
 5. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu według instrukcji oraz należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Podczas zajęć w trakcie pobytu w szkole uczniowie mają zachowywać dystans między sobą. Nie wolno gromadzić się w toaletach szkolnych (maksymalnie 3 osoby w toalecie damskiej, 2 osoby w toalecie męskiej).
 7. W trakcie zajęć sportowych uczniowie stosują się do regulaminu organizacji zajęć sportowych .

 V. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego o godz. 8.15 z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe. w przypadku alergii lub innej choroby przewlekłej/ niezakaźnej rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od lekarza specjalisty.
 4. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonywać będzie się rano po wejściu dziecka do sali oraz w momencie pojawienia się niepokojących objawów lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka.
 5. Dzieci po wejściu do szkoły muszą umyć ręce mydłem i ciepła wodą.
 6. Posiłki dzieci będą spożywać wyłącznie w swojej sali. Przed każdym posiłkiem mają być dezynfekowane stoliki.
 7. Dzieci będą spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
 8. Sala w której będą przebywać dzieci będzie wietrzona co godzinę.
 9. Dzieci nie powinny zabierać do oddziału przedszkolnego żadnych swoich przedmiotów i zabawek.
 10. Rodzice maja obowiązek złożenia Oświadczenia ws. COVID-19 w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do placówki. Obowiązek ten pozostaje po każdej dłuższej nieobecności (powyżej 1 tyg.) oraz przebytej chorobie.
 11. Dzieci odbierane są po zajęciach, wychowawca odprowadza dzieci do wyjścia. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

VI. PRZERWY

 1. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie stosują osłonę ust i nosa.
 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobytu na powietrzu na terenie szkoły, gdzie nie ma obowiązku noszenia maseczek.
 3. Podczas przerw uczniowie przebywają w przydzielonym im miejscu, nie przemieszczają się bez uzasadnionej potrzeby.
 4. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, w miarę możliwości na boisku szkolnym. Nauczyciele klas I-III ustalają między sobą organizację przerw, tak, aby maksymalnie ograniczyć kontakt między dziećmi.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów.
 6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

VII. ŚWIETLICA

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
 2. Przy braku możliwości zapewnienia dystansu społecznego w świetlicy (zbyt duża liczba chętnych do świetlicy) w związku z trwającym okresem epidemii w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców / opiekunów.
 3. W przypadku ogłoszenia strefy żółtej lub czerwonej pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Przy organizacji zajęć świetlicowych zwraca się uwagę na ograniczenie bezpośrednich kontaktów uczniów ze sobą.
 5. Szczegółowy regulamin pracy świetlicy .

VIII. OBIADY

 1. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie w stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: stosuje się zmianowe wydawanie posiłków.
 2. W danych godzinach w stołówce przebywają uczniowie tej samej, wyznaczonej grupy, ustawiają się w kolejce, z zachowaniem dystansu. Uczniowie do stołówki wchodzą w maseczkach, które zdejmują siadając przy stoliku. Obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do stołówki. Po zjedzeniu obiadu uczniowie zakładają osłonę nosa i ust i opuszczają stołówkę.
 3. Każdorazowo, po opuszczeniu stołówki przez uczniów, stoliki, krzesła i inne są dezynfekowane.

IX. BIBLIOTEKA

 1. Biblioteka szkolna pracuje z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 2-dniowej kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka szkolna pracuje według następującego harmonogramu:

wypożyczanie i zdawanie książek: poniedziałek , wtorek, czwartek.

X. IZOLATORIUM

 1. W szkole jest wyznaczone miejsce do izolacji ucznia w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Nauczyciel w takim wypadku natychmiast będzie kontaktować się z rodzicami. Rodzice, opiekunowie prawni lub wskazane osoby są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły.

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB U PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni. Jeżeli pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka zauważą niepokojące objawy nie powinni przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wskazany przez Dyrektora pracownik przeprowadza ucznia w odrębne wyznaczone pomieszczenie(izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące odizolowaniu ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica /opiekuna prawnego z dzieckiem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Numery telefonów do wskazanych opiekunów znajdują się w: sekretariacie i w świetlicy dolnej.
 4. Rodzice / opiekunowie prawni zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, który wyznaczy miejsce odosobnienia, w którym pracownik skontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik szkoły należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę tel. 509-698-188.
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnegoprzy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura wchodzi w życie od 01.09.2021 r.
 2. Procedura może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i stopnia zagrożenia epidemiologicznego.